RSS Realitný kodex Realitný kodex Realitný kodex Realitný kodex Realitný kodex

Aktuálnu ponuku realít našej kancelárie nájdete na portáli AReality.sk. Službu Moja Realitka prináša AReality.sk - najväčšia ponuka nehnuteľností na Slovensku.

Realitný kodex

REALITNÝ KÓDEX certifikovaných poradcov

Čestnosť / Odbornosť / Spolupráca

Realitná kancelária ako aj realitný makléri sa budú riadiť etickým kódexom organizácii, do ktorých vstúpila a bude rešpektovať ich pravidlá a pokyny.

                                                                                                                                                                                  I. Základné vlastnosti realitného makléra

 1. vykonáva svoje povolanie čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Maklér vystupuje vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.
 2. sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.
 3. je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a predpisy vydané Slovenskou realitnou akadémiou.
 4. je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa sústavne stará o svoje vzdelávanie.
 5. pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov nad svojimi záujmami.

                                                     

                                               II.Komunikácia s klientom

 1. Maklér pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva jasné vzťahy. Maklér sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).
 2. Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám musia byť pravdivé, presné a aktuálne.
 3. Maklér musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmie najmä prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov alebo zamestnávateľov, a to minulých, súčasných či možných, alebo použiť takú informáciu bez výslovného splnomocnenia v ich neprospech.
 4. Maklér uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

                                        III. Komunikácia s inými maklérmi

 1. Pri spolupráci s inými realitnými maklérmi si maklér vždy na začiatku spolupráce dohodne pravidlá spolupráce a vytýči oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná.
 2. Maklér musí zabezpečiť jasnú dohodu s iným maklérom, ktorá upraví podmienky odmeňovania osôb zúčastnených na obchodnom prípade.

    IV.Poskytovanie sprostredkovateľských služieb a prevzatie rezervačných záloh

 1. Maklér je povinný:
  1. informovať klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Zároveň je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté,
  2. priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,
  3. bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,
  4. v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,
  5. starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,
  6. chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.
 2. Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom

3.   Len Konateľ spoločnosti  Real Team realitná kancelária, s.r.o. preberá od svojich klientov  financie za rezervováciu nehnuteľnosti. Žiaden s maklérov  RK nesmie prevziať financie (rezervačnej zálohy ) na žiadny účet ani v hotovosti.

4.    Ak realitný  maklér  zastupuje spoločnosť Real Team realitná kancelária, s.r.o. bez platného poverenia (splnomocnenia), zodpovedá spolupracujúcej spoločnosti Real Team realitná kancelária, s.r.o. za vzniknutú škodu a ušlý zisk.

 1. Pre porušenie týchto ustanovení vedie k okamžitému ukončeniu spolupráce

                                                V.Záverečné ustanovenia

 

 1. Etický kódex je platný na celom území Slovenskej republiky.