RSS Cenník Cenník Cenník Cenník Cenník

Aktuálnu ponuku realít našej kancelárie nájdete na portáli AReality.sk. Službu Moja Realitka prináša AReality.sk - najväčšia ponuka nehnuteľností na Slovensku.

Cenník

 

 

Real Team realitná kancelária, s.r.o.

Vlčie Hrdlo 85, 821 07 Bratislava, IČO: 512 770 51, DIČ: 212 065 9684, Zapísaná v OR OS BA II, Oddiel: Sro, Vložka č.: Vložka číslo:  125172/B-Zbl

CENNÍK realitných služieb spoločnosti Real Team realitná kancelária, s. r. o.

 

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti  

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI

VÝŠKA PROVÍZIE Z KÚPNEJ CENY

do 49.999 EUR

2.000 EUR

od 50.000 EUR do 89.999 EUR

2.500 EUR

od 90.000 EUR do 129.999 EUR

3.000 EUR

od 130.000 EUR do 169.999 EUR

3.500 EUR

od 170.000 EUR do 199.999 EUR

4.000 EUR

od 200.000 EUR do  229.999 EUR

4.500 EUR

od 230.000 EUR do 259.999 EUR

5.000 EUR

od 260.000 EUR do 289.999 EUR

5.500 EUR

od 290.000 EUR do 319.999 EUR

6.000 EUR

 

Príklad:

Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

 Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z: 1. úradného (správneho) poplatku (napríklad 8 EUR za LV) a 2. paušálnej sumy 15 EUR ako náhradu za strávený čas a 3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 EUR / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km. V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps - “získať trasu“.

Príklad:                                                                                                                                                                  

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy.                                                                                                                            

Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 EUR + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 EUR (57 km * 0,80 EUR) V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 280 EUR.

 Individuálne služby a úkony ( ak nie sú zahrnuté v cene provízie ):

 

ÚKON

NÁKLAD

BLIŽŠÍ POPIS

Nábor nehnuteľnosti

20 EUR

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti  (jednorazová platba).

 

Inzerovanie nehnuteľnosti

 

5 EUR/ deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených  s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo  výške 5 EUR/deň.

 

Obhliadky

25 EUR/ mesačne

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému  sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky  za daný mesiac, vždy s potencionálnym záujemcom (záujemcami).

 

Osobná asistencia

 

15 EUR/ za každú začatú polhodinu

 

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú  prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý  nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný  uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 EUR / za každú začatú  polhodinu.

Vyhotovenie Odhadu hodnoty nehnuteľnosti

20 EUR

 

Vyhotovenie Odhadu hodnoty nehnuteľnosti (napríklad pre potreby dedičského rozhodnutia).

 

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

200 EUR

 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

 

200 EUR

 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

 

100 EUR

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii.

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

2000 EUR

 

Podľa náročnosti a požiadaviek klienta.

 

Real Team realitná kancelária, s.r.o. 

Otváracie hodiny:

 

Pondelok

Po dohode s klientom

Útorok

Po dohode s klientom

Streda

Po dohode s klientom

   Štvrtok

Po dohode s klientom

Piatok

Po dohode s klientom

Sobota

Po dohode s klientom

Nedeľa

Po dohode s klientom